REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

studia inżynierskie prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

Kandydaci na pierwszy rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2021/2022 muszą złożyć nastepujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia wraz z formularzem zgłoszeniowym,
  • świadectwo maturalne,
  • orzeczenie lekarskie,
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • kserokopię wpłaty wpisowego,
  • cztery zdjęcia.

Powyższe dokumenty należy składać w sekretariacie WSTKT przy ul. Marszałkowska 98 w Kielcach.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać z linku poniżej, wypełnić i przesłać w email-u na adres wstkt@wstkt.pl z tytułem: “Rekrutacja 2021”.

Dziekanat udzieli odpowiedzi na zgłoszenie oraz ustali termin złożenia pozostałych dokumentów w dogodnym czasie dla kandydata.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą w ciągu 2 tygodni od daty złożenia kompletu dokumentów.

UWAGA!!!
Tegoroczni maturzyści mogą zgłaszać się od 18.05.2021 r. ze świadectwem ukończenia szkoły średniej, z warunkiem dostarczenia świadectwa dojrzałości po jego otrzymaniu.

W przypadku negatywnego wyniku matury opłata wpisowa nie ulega zwrotowi. 

Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej, a absolwenci otrzymują dyplom inżyniera kierunku elektronika i telekomunikacja o specjalności systemy teleinformatyczne.

Z osobami przyjętymi na studia Uczelnia zawiera Umowę o naukę.

Nasi absolwenci mogą podejmować studia magisterskie w AGH w Krakowie lub w każdej innej uczelni technicznej w Polsce. Szczegóły w sekretariacie uczelni tel. 41 331-02-33

Studenci zainteresowani przeniesieniem się do WSTKT z innej uczelni muszą udokumentować zaliczenie przedmiotów z odpowiednich semestrów.

ZAPRASZAMY!