REKRUTACJA 2024

na studia inżynierskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja prowadzone w systemie niestacjonarnym (https://wstkt.pl/sylwetka-absolwenta/)
Od roku 2024, studenci WSTKT będą mogli wybierać nową specjalność: Cyberbezpieczeństwo (Koncepcja kształcenia – WSTKT)

Kandydaci na pierwszy rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2024/2025 muszą złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia wraz z formularzem zgłoszeniowym,
 • świadectwo maturalne,
 • orzeczenie lekarskie,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopię wpłaty wpisowego,
 • cztery zdjęcia.

Powyższe dokumenty należy składać w sekretariacie WSTKT przy ul. Marszałkowska 98 w Kielcach.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać z linku poniżej, wypełnić i przesłać w email-u na adres wstkt@wstkt.pl z tytułem:
„Rekrutacja 2024”

Dziekanat udzieli odpowiedzi na zgłoszenie oraz ustali termin złożenia pozostałych dokumentów w dogodnym czasie dla kandydata.

Informacja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą w ciągu 2 tygodni od daty złożenia kompletu dokumentów.

W przypadku negatywnego wyniku matury opłata wpisowa nie ulega zwrotowi.

Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej, a absolwenci otrzymują dyplom inżyniera kierunku elektronika i telekomunikacja o specjalności systemy teleinformatyczne.

Z osobami przyjętymi na studia Uczelnia zawiera Umowę o naukę

Nasi absolwenci mogą podejmować studia magisterskie w AGH w Krakowie lub w każdej innej uczelni technicznej w Polsce. Szczegóły w sekretariacie uczelni tel. 41 331-02-33

Inne tryby przyjęć na studia

Przeniesienie z innej uczelni

Studenci zainteresowani przeniesieniem się do WSTKT z innej uczelni muszą udokumentować zaliczenie przedmiotów z odpowiednich semestrów.

Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (PSW) przyjęcie na studia jst również możliwe poprzez potwierdzenie efektów uczenia się. Procedura dotycząca potwierdzania efektów uczenia się (PEU/RPL) została wprowadzona do przepisów o szkolnictwie wyższym w celu wyjścia naprzeciw potrzebom uczenia się przez całe życie i ułatwienia osobom dojrzałym i posiadającym doświadczenie zawodowe dostępu do studiów wyższych, w tym studiów pierwszego stopnia. Weryfikacji podlegają efekty uczenia się, czyli zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych już wcześniej przez osobę ubiegającą się o status studenta. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów. Osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się będzie mogła uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć. Stworzy to możliwość skrócenia czasu odbywanych studiów lub zmniejszy ich intensywność. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.

Źródło: https://prk.men.gov.pl/potwierdzanie-efektow-uczenia-sie-w-szkolnictwie-wyzszym/

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:

 • 1) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • 2) dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 2 PSW, tj.:
  • a) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • b) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • c) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
  • d) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4)
  • e) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4
  • f) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia
  • g) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
 • 3) kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1)

Pkt 2b, 2c wejdą w życie 1.01.2022 r.

Przypisanie studenta do określonego kierunku studiów może nastąpić nie później niż od drugiego roku studiów.

pl_PLPolish