Misja i strategia

Misja i strategia rozwoju WSTKT

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2019 Senatu WSTKT

STRATEGIA ROZWOJU
Wyższej Szkoły Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach w latach 2020-2027 

MISJA

„Wykształcenie nie jest przygotowaniem do życia. Ono jest życiem.”
JOHN DEWEY

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji (WSTKT) w Kielcach jest  pierwszą, niepubliczną uczelnią w regionie świętokrzyskim, kształcącą studentów w zakresie elektroniki i telekomunikacji, systemów i sieci teleinformatycznych oraz zarządzania multimediami. Działalność WSTKT wpisuje się w ten sposób w strategiczne programy rozwoju w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT (Information and Communication Technologies), który, zgodnie m.in. ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętą przez Radę Ministrów w 2017 oraz Polityką Spójności UE jest kluczowy zarówno dla Polski jak i dla całej wspólnoty europejskiej.

Podzielając te przekonania, że poziom rozwoju informatyki i telekomunikacji jest jednym z podstawowych wyznaczników poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa oraz szans jego wzrostu w najbliższej przyszłości, WSTKT stanowi, że jej przewodnią misją jest zapewnienie studentom wiedzy na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem najnowszych, światowych trendów w technice teleinformatycznej oraz zgodnie z zapotrzebowaniem dynamicznie zmieniającego się lokalnego, a także międzynarodowego rynku pracy. Realizacja tej misji następuje przede wszystkim przez nieustającą dbałość o wysoki poziom kształcenia, w tym dobór nauczycieli akademickich, m.in. spośród wybitnych naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Elementem tej dbałości są jednak również badania naukowe, w których pracownicy Uczelni czynnie uczestniczą pomimo profilu praktycznego prowadzonych na WSTKT studiów. Realizacja badań, we współpracy z przodującymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i rozwojowymi, zapewnia bowiem stały rozwój i doskonalenie kadry akademickiej Uczelni, dzięki czemu są oni w stanie wyposażać absolwentów WSTKT w najnowszą, specjalistyczną wiedzę. Wysokokwalifikowana kadra, kreująca dodatkowo dobre, merytoryczne relacje z otoczeniem biznesowym oraz sektorem publicznym, jest gwarantem dobrego przygotowania absolwentów WSTKT do samodzielnej pracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju jako wysokiej klasy programiści, administratorzy sieci, oraz szeroko rozumiani specjaliści w zakresie telekomunikacji cyfrowej i Internetu.

Kształcenie studentów WSTKT realizowane jest jednak w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów. WSTKT przykłada w tym względzie bardzo dużą wagę do nauczania i wychowania opartego na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich, których celem jest kształtowanie umysłów, kultury, postaw i charakterów studentów. Misją Uczelni jest bowiem również kształtowanie u studentów postaw obywatelskich, opartych na umiejętności logicznego i innowacyjnego myślenia oraz podejmowania właściwych decyzji. Umiejętności takie, wraz ze świadomością potrzeby ciągłego samokształcenia i samodzielnego wyznaczania ścieżki kariery, są warunkami koniecznymi dla odniesienia sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy, tak jak
i wrażliwość na potrzeby społeczne, wysokie standardy w zakresie etyki zawodowej oraz otwartość i tolerancja.

CELE STRATEGICZNE

W nawiązaniu do przedstawionej wyżej misji, Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach koncentruje swoje wysiłki na utrzymywaniu i ciągłym doskonaleniu wysokiego poziomu kształcenia studentów i kształtowaniu przyjaznego dla studentów środowiska akademickiego, stałym podnoszeniu kwalifikacji kadry dydaktycznej Uczelni w ramach działalności naukowo-badawczej, a także na kreowaniu dobrych i trwałych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym i społecznym Uczelni. Wymienione wyżej wyzwania Uczelni obejmują w szczególności następujące, główne strategiczne obszary oraz cele:

 1. Kształtowanie i rozwój studentów
 • podnoszenie jakości i efektywności procesu kształcenia w zakresie prowadzonych studiów, który będzie dostosowany do aktualnych wymagań społeczeństwa opartego na wiedzy oraz potrzeb lokalnego, a także międzynarodowego rynku pracy,
 • unowocześnianie procesu kształcenia m.in. przez rozwój i doskonalenie infrastruktury wspierającej ten proces,
 • rozwijanie szerokiej i kompleksowej oferty edukacyjnej z uwzględnieniem najnowszych trendów w technice teleinformatycznej,
 • zapewnianie indywidualnych warunków rozwoju studentom szczególnie utalentowanym,
 1. Badania naukowe i współpraca z gospodarką
 • poszerzanie działalności naukowo-badawczej Uczelni i wzmacnianie w ten sposób jej pozycji naukowej, dalszy i aktywny udział Uczelni w projektach B+R,  zwłaszcza w projektach wdrożeniowych
 • rozwijanie różnorodnych form współpracy z otoczeniem gospodarczym i społecznym, m.in. w celu aktywizacji praktyków w procesie kształcenia oraz promocji Uczelni,
 • umacnianie pozytywnego wizerunku WSTKT jako Uczelni innowacyjnej, wiarygodnej, otwartej na otoczenie, przyjaznej dla studentów i pracowników, dbającej o jakość procesu kształcenia oraz rozwój badań naukowych i kształcącej na miar współczesnych potrzeb,
 • zwiększenie zakresu i intensywności współpracy naukowej i edukacyjnej z uczelniami krajowymi oraz nawiązanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi,
 1. Kadra dydaktyczna oraz naukowo-dydaktyczna
 • tworzenie warunków dla stałego doskonalenia i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, m.in. przez angażowanie pracowników w badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone na Uczelni,
 • zwiększanie liczby doświadczonych pracowników dydaktycznych i naukowych (zwłaszcza w grupie profesorów tytularnych),
 • rozszerzanie aktywności badawczej i wdrożeniowo-eksperckiej prowadzonej na rzecz jednostek otoczenia gospodarczego i społecznego,
 • promowanie aktywności i osiągnięć pracowników naukowo-dydaktycznych,
 1. Zarządzanie, finanse i infrastruktura Uczelni
 • ciągłe udoskonalania sprawności zarządzania m.in. w zakresie finansowania Uczelni jako gwarancji jej stabilnego funkcjonowania,
 • przestrzeganie wysokich standardów etycznych i dobrych praktyk w zarządzaniu Uczelnią opartych na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich i obywatelskich,
 • udoskonalanie sieci informatycznej oraz zwiększanie jej bezpieczeństwa.

 

 

pl_PLPolish