Regulamin Ankiet

Regulamin ankiet przeprowadzanych wśród studentów Wyższej Szkoły Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach

Elementem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach, jest System Ankietowania Studentów, pozwalający na regularne badania opinii studentów przeprowadzane w postaci anonimowych ankiet.
Badania te obejmują możliwość wyrażania opinii przez studentów na temat:

·         każdego z nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na WSTKT,

·         zajęć z każdego przedmiotu prowadzonego przez nauczycieli akademickich,

·         działalności administracji Uczelni,

·         satysfakcji studentów ze studiowania na WSTKT.

 

Badania opinii studentów przeprowadzane za pomocą systemu elektronicznych formularzy, dostępnych z poziomu dowolnej przeglądarki, tj.:

·         formularza ankiety studenckiej oceniającej pracę nauczyciela akademickiego (ankieta testowa/poglądowa),

·         formularza ankiety oceny warunków studiowania  (ankieta testowa/poglądowa)

 

Formularze elektroniczne, pozwalające na przeprowadzanie ww. badań udostępniane są pod koniec każdego roku akademickiego (począwszy od roku akademickiego 2015/2016), po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej kończącej semestr letni danego roku.   Formularze udostępniane są za pomocą specjalnych, unikatowych linków URL, przekazywanych studentom w sposób poufny w chwili otwarcia ankiet. Wraz z ww. linkami student otrzymuje login w postaci unikatowego nr UUID, który generowany jest automatycznie (pseudolosowo) przez System Ankietowania Studentów WSTKT. Unikatowy nr UUID pozwala każdemu z ankietowanych studentów jedynie na jednorazowe wyrażenie opinii.


Studentom nie wolno przekazywać unikatowych danych otrzymanych z Systemu Ankietowania Studentów WSTKT innym studentom ani osobom trzecim. Studenci, wypełniający ankiety, proszeni są wyrażanie opinii na temat tylko tych nauczycieli akademickich oraz tych zajęć w których uczestniczyli w roku akademickim, podlegającym ocenie.

pl_PLPolish