STREFA STUDENTA

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
studia inżynierskie
prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym


więcej >>>

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

i Telekomunikacji w Kielcach 

ul. Marszałkowska 98

25-553 Kielce Świętokrzyskie

tel./fax (+48) 41 33-10-233

http://www.wstkt.pl

  

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KonkurS WSTKT” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji (dalej WSTKT), z siedzibą przy ul. Toporowskiego 98, 25-553 Kielce.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Facebook.com (dalej „Serwis Facebook”) na fanpage’u WSTKT, znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/wstkt (dalej „Fanpage”).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani organizowany przez Serwis Facebook.

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony od 14 lutego do 16 lutego 2014 roku.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu WSTKT na Facebooku. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu WSTKT i tym samym zyskała status Fana (biorąc udział w Konkursie, można korzystać tylko z jednego profilu w Serwisie Facebook),

b) posiada obywatelstwo polskie,

c) wykona zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3 ust. 2,

d) nie jest pracownikiem WSTKT,

e) nie jest członkiem rodziny pracownika WSTKT tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie powyższych warunków.

§ 3

PRZEBIEG KONKURSU

 

1. Podczas trwania Konkursu Organizator opublikuje na Fanpage’u (dalej „Ogłoszenie”):

a) pytanie konkursowe (dalej „Pytanie”),

b) czas, w którym należy przesyłać odpowiedzi na Pytanie,

c) liczbę nagród, dokładne ich określenie oraz zasady przyznawania.

2. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na Pytanie (dalej: „Praca Konkursowa”). Odpowiedź na Pytanie powinna być przesłana na Konkurs poprzez umieszczenie odpowiedzi pod wpisem Organizatora, o którym mowa w § 1 ust. 2.

3. Prace konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).

4. Uczestnik, w wyznaczonym terminie, może zgłosić na Konkurs tylko jedną Pracę Konkursową.

5. Zgłaszając Pracę Konkursową na Konkurs, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na wykorzystanie Pracy Konkursowej na następujących zasadach: a) pole eksploatacji: opublikowanie na Fanpage’u, b) okres: 5 lat, c) terytorium: bez ograniczeń.

7. Organizator, na zasadach określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu, może udzielić Zleceniodawcy dalszej licencji.

 

§ 4

NAGRODY

1.Nagrodą w Konkursie jest:

Odtwarzacz Mp3

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie zostanie wylosowany spośród uczestników Konkursu, którzy w wyznaczonym terminie Konkursu udzielili prawidłowej odpowiedzi na pytanie zamieszczone na profilu Facebook-owym WSTKT.

 

Każdy Uczestnik może wysłać tylko jednego posta z odpowiedzią.


3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik WSTKT.

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego, czyli danych niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.wstkt.pl.